(1) Wat leerde het Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Jehovah`s Getuigen over de Verenigde Naties?

"Weerspiegelen de Verenigde Naties echter in enig opzicht het Koninkrijk of zullen ze het Koninkrijk in enig opzicht bevorderen? Betekent het feit dat de pontifex maximus en de gehele wereld de Verenigde Naties of dit "beeld van het wilde beest" bewonderen, dat het "publiek gezag van de afzonderlijke staten" de "oorlog van de grote dag van God de Almachtige" zal overleven? Neen! Volgens hetgeen de apostel Johannes schreef, zullen de mensen die de Verenigde Naties op afgodische wijze bewonderen en er religieuze gebeden voor opzenden, geen leven in Jehovah Gods nieuwe ordening, die op die universele oorlog zal volgen, verwerven. God schrijft de namen van die afgodendienaars niet in zijn "rol des levens"." (Babylon de Grote is Gevallen - Gods Koninkrijk heerst!, bladzijde 158)

"En wat valt er te zeggen over de opvolger van de Bond, de Verenigde Naties? Van meet af aan heeft ook dit lichaam de grote hoer als berijdster op zijn rug gehad, duidelijk ermee verbonden en pogend zijn bestemming te dirigeren. Op zijn twintigste verjaardag bijvoorbeeld, in juni 1965, kwamen vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerk, samen met protestanten, joden, hindoes, boeddhisten en moslims - die te zamen naar verluidt twee miljard leden van de bevolking der aarde vertegenwoordigden - in San Francisco bijeen om op feestelijke wijze uiting te geven aan hun ondersteuning van en bewondering voor de VN. Tijdens een bezoek aan de VN in oktober 1965 beschreef paus Paulus VI dat lichaam als "de grootste van alle internationale organisaties"." (De Openbaring - Haar Grootse Climax is Nabij!, blz. 243)

(2) Was het Wachttoren Genootschap van 1992 tot 2001 verbonden aan de Verenigde Naties als een NGO (Non-Governmental Organisation)?

Zie de bijgevoegde brief (4 maart 2004) van Paul Hoeffel Chief NGO Section Department of Public Information.

De brief staat online op de DAG HAMMARSKJ÷LD LIBRARY van de United Nations:http://ask.un.org/faq/14501

Mocht deze link ooit niet meer werken staat de brief van Chief NGO Paul Hoeffel ook hier online

(3) Heeft het Wachttoren Genootschap een Ontwaakt gebruikt om aan de eisen van een NGO te voldoen en zodoende de VN en haar doelen gepromoot?

Zie deze VN site (link werkt niet meer) (http://www.unhchr.ch/udhr/materials/articles.htm) waarop onder andere het volgende vermeld stond:

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Opmerking: Miljoenen getuigen wereldwijd hebben onbewust deze PRO VN-Ontwaakt! verspreid.

(4) Wist het Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap wat het inhield een NGO te zijn?

Lees hieronder een artikel uit de Ontwaakt! van 22/10/2000 uit de tijd dat het Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap zelf nog steeds een NGO was:

"Poging om het Vaticaan uit de VN te zetten

HET in Rome gevestigde persbureau Inter Press Service (IPS) berichtte dat "een internationale coalitie van meer dan zeventig niet-gouvernementele organisaties (ngo's) een mondiale campagne is gestart om het Vaticaan uit de Verenigde Naties te zetten". Momenteel is het Vaticaan een permanente waarnemer, of niet-lidstaat, in de VN-organisatie. Het Vaticaan heeft die status al sinds 1964.

Waarom heeft deze groep ngo's, die tegen eind april vorig jaar was uitgegroeid tot honderd organisaties over de hele wereld, bezwaar tegen de positie van het Vaticaan in de VN? Omdat het Vaticaan, zo voeren de ngo's aan, een religieuze autoriteit is en geen politieke staat. Frances Kissling, voorzitter van Katholieken voor een Vrije Keuze, zei tegen IPS dat de coalitie zich niet verzet tegen het recht van het Vaticaan om zijn mening te uiten, maar "wat ter discussie staat, is het recht van deze niet-staat om een positie te bekleden samen met regeringen".

Anika Rahman, directeur internationale programma's bij het Centrum voor Wetten en Beleid inzake Voortplanting, is het hiermee eens. Volgens IPS heeft ze gezegd dat "als de VN de Heilige Stoel vanwege zijn religieuze autoriteit behandelen als een staat met permanente privileges als waarnemer, de wereldorganisatie een precedent schept voor soortgelijke claims door andere religies". Ze voegde eraan toe: "Om ervoor te zorgen dat de Verenigde Naties geen enkele specifieke religie begunstigen, dient het religieuze entiteiten als de Rooms-Katholieke Kerk niet te worden toegestaan als niet-lidstaat aan dit forum deel te nemen."

Maar hoe staat het met het argument dat het Vaticaan een staat is en daarom recht heeft op zijn huidige status? "Dat is 'dure woorden'-dubbelzinnigheid", antwoordde Kissling in een interview. "We zeggen dat dit in wezen een vijftiende-eeuwse definitie is van het staat zijn en dat de Heilige Stoel eigenlijk de bestuurlijke structuur is van de religie." Ze voegde eraan toe dat de termen "Vaticaan" en "de Heilige Stoel" beide "synoniemen zijn voor de Rooms-Katholieke Kerk".

Veel van de wrevel van de ngo's tegen de huidige positie van het Vaticaan binnen de VN wordt veroorzaakt door de opvattingen van het Vaticaan over bevolkingsvraagstukken. Het Vaticaan heeft bijvoorbeeld VN-conferenties - zoals de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro in 1994 en de Vrouwenconferentie in Peking in 1995 - gebruikt om zijn sterke visie tegen geboortebeperking uit te dragen. "Omdat de meeste beslissingen van de VN worden genomen bij consensus", merkt IPS op, "hebben afwijkende stemmen zoals die van het Vaticaan onderhandelingen over kwesties die verband houden met bevolking, anticonceptie, vrouwenrechten, en gezondheidsmaatregelen met betrekking tot voortplanting gedwarsboomd."

Volgens Kissling "is de passende rol voor het Vaticaan die van een ngo - dezelfde als alle andere ngo's die moslims, hindoes, boeddhisten, baha´i's en andere religieuze organisaties vertegenwoordigen". De coalitie wil dat de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, en uiteindelijk de Algemene Vergadering van de VN, de positie die het Vaticaan binnen het grootste politieke orgaan ter wereld inneemt, officieel aan een herziening onderwerpen." - Einde aanhaling (Ontwaakt! 22 oktober 2000)

(5) Wat leert het Wachttoren Genootschap ons wanneer iemand met tegenzin alleen datgene toegeeft wat al bij anderen bekend is?

"David noemde in dat vers nog een kenmerk van goddeloosheid. Net als Ananias en Saffira spreekt de goddeloze persoon goede dingen met zijn mond maar heeft hij kwade dingen in zijn hart. Hij is wellicht een huichelaar - net als de Farizeeën in Jezus' tijd die 'van buiten weliswaar rechtvaardig schenen voor de mensen, maar van binnen vol huichelarij en wetteloosheid waren' (Mattheüs 23:28; Lukas 11:39). Jehovah haat huichelarij (Spreuken 6:16-19). Als iemand, zelfs wanneer hij met het rechterlijke comité spreekt, huichelachtig probeert zijn ernstige zonden te ontkennen, of met tegenzin alleen datgene toegeeft wat al bij anderen bekend is, en weigert zijn zonden volledig te belijden, zou dat heel goed op een goddeloos hart kunnen duiden." (De Wachttoren van 1 januari 1995, blz. 27)

(6) Met de bovenstaande 5 punten in gedachten: Heeft het Wachttoren Genootschap zichzelf uitgesloten van Jehovah's getuigen?

"Iemand zou zijn plaats in de christelijke gemeente ook vaarwel kunnen zeggen door zijn handelwijze, zoals door deel te gaan uitmaken van een organisatie met doelstellingen welke in strijd zijn met de bijbel en die derhalve onder het oordeel staat van Jehovah God. (Vergelijk Openbaring 19:17-21; Jesaja 2:4.) Dus als iemand die een christen was, het verkiest zich aan te sluiten bij degenen die door God zijn afgekeurd, zou het voor de gemeente passend zijn door middel van een korte bekendmaking te erkennen dat hij zichzelf heeft teruggetrokken en niet langer een van Jehovah's Getuigen is." (De Wachttoren van 1 December 1981, blz. 14)